Print Friendly, PDF & Email

Grip toolbox

e-Learning

Goede zorg is georganiseerd rondom de patiënt met SOLK. Hierbij kunnen meerdere zorgverleners betrokken zijn, zoals de huisarts en een fysiotherapeut, een psycholoog of een medisch specialist. Het is belangrijk dat deze zorgverleners een gemeenschappelijke benadering hebben. Om dit te bevorderen is er de grip e-learning SOLK, die is geaccrediteerd voor diverse beroepsgroepen. Deze e-learning heeft als doel om kennis, vaardigheden en samenwerking op het gebied van SOLK zorg te verbeteren. De inhoud van de e-learning is afgestemd op de zorgstandaard SOLK. Klik op www.elearningsolk.nl voor meer informatie.

Educatie

Grip biedt een website met informatie voor patiënten. Deze website bevat uitleg voor patiënten over SOLK en de verschillende behandelopties bij SOLK. Deze informatie is openbaar toegankelijk en sluit aan bij de andere tools van Grip en bij de zorgstandaard SOLK. Klik op www.onbegrepenklachten.info om naar de website te gaan.

Anamnese

Voor hulp in de diagnostische fase biedt grip een screeningstool. Met behulp van gevalideerde online vragenlijsten worden lichamelijke en psychische klachten, beperkingen, actuele psychosociale stressoren en middelengebruik in kaart gebracht. Op basis hiervan wordt een advies gegeven over vervolgstappen, waarbij rekening wordt gehouden met de geldende richtlijnen.

 

Grip profiel

Grip stelt een persoonlijk probleemprofiel samen op basis van de klachtdimensies die bekend zijn onder het acroniem SCEGS: somatiek, cognities, emoties, gedrag, en sociaal. Aan de hand van deze klachtdimensies worden factoren geïnventariseerd die invloed kunnen hebben op het voortbestaan van de klachten. Dit gebeurt met gevalideerde online vragenlijsten. De resultaten worden grafisch weergegeven in de zogenaamde Grip radar, die daarmee mogelijke aangrijpingspunten voor behandeling en begeleiding laat zien.

 

Dagboek

Het dagboek van Grip geeft een accuraat beeld van de klachten en de fluctuaties daarin in het dagelijks leven. Ingebouwde algoritmes zorgen voor geautomatiseerde herkenning van klachtenpatronen en signaleren factoren die aan de klachten gerelateerd lijken te zijn.

 

Grip plan

Voor patiënten met milde tot matig ernstige klachten biedt grip een gepersonaliseerde zelfhulpbehandeling. Deze behandeling bestaat uit zelfhulpoefeningen die zijn afgestemd op het persoonlijk probleemprofiel. De oefeningen staan online en kunnen zelfstandig worden uitgevoerd. Een zorgverlener, bijvoorbeeld een praktijkondersteuner GGZ, biedt laagfrequente begeleiding bij dit behandeltraject.

 

Monitoren

De zorgstandaard SOLK adviseert bij aanhoudende klachten om het verloop van klachten en de belemmeringen te monitoren. Grip biedt een tool die geautomatiseerd periodiek vragenlijsten toezendt aan patiënten, en de resultaten verwerkt in een rapport. Zo kunnen zorgverleners goed en eenvoudig zien hoe de klachten over de tijd veranderen. Uiteraard kan de zorgverlener de specifieke vragenlijsten en frequentie zelf aanpassen.